พล.ต. กฤษณ์ จาดสุวรรณ

ผบ.รร.กง.กง.ทบ.

 

พ.อ. เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์

รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ.

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com