ประวัติหน่วย

               วันที่ 1  เมษายน 2465  ในขณะนั้นกรมการเงินทหารบก ยังคงมีชื่อเรียกว่า กรมการคลังทหารบก ขึ้น อยู่กับกรมยกกระบัตรทหารบกและมีการตั้งกองโรงเรียนการสมุห์บัญชีทหารบกขึ้นในกรมจเรพัสดุ สำหรับสั่งสอนบุคคลซึ่งจะรับราชการในหน้าที่สมุห์บัญชีซึ่งควร จะถือได้ว่า โรงเรียนทหารการเงิน ฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมการเงินทหารบก มีที่ตั้งอย่ใน ศาลายุทธนาธิการวันที่  6  มิถุนายน  2481 ได้ มีพระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5)  พุทธศักราช 2481 ตั้งกรมการเงินทหารบกขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันประกาศในราชการในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2481 ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงิน บัญชีเงินและมีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของกองทัพบกมี

ศาลายุทธนาธิการ

พ.อ.พระสุริยสัตย์

               พ.อ.พระสุริยสัตย์ ปลัดบัญชี ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมการเงินทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ขณะนั้นยังไม่มีอัตราการจัดโรงเรียน ทหารการเงินฯ อยู่ในกรมการเงินทหารบกแต่อย่างใด ตั้งแต่  พ.ศ.2481  จนถึง  พ.ศ.2484  การศึกษาอบรมให้กับกำลังพลเหล่าการเงิน  ยังคงไม่ใช่ภารกิจของกรมการเงินทหารบกโดยตรง  เนื่องจากจัดเข้ารับการศึกษาร่วมกับนายทหารเหล่า พลาธิการ จนกระทั่ง พ.ศ.2485  จึงได้เปิดการศึกษาเฉพาะนายทหารนักเรียนเหล่าการเงินเป็นรุ่นแรก โดยใช้กำลังพลของกรมการเงินทหารบก ทำหน้าที่ครู - อาจารย์ และใช้สถานที่ในกรมการเงินทหารบก (กระทรวงกลาโหม) ทำการสอน

               พ.ศ.2499   กรมการเงินทหารบก  ได้รับอนุมัติให้เพิ่มอัตรา "โรงเรียนการเงิน  ทหารบก"  โดยมีกำลังพลนายทหาร 23 นาย และนายสิบ 26 นาย ตั้งแต่ 11 มกราคม 2499 มีสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนทหารการเงินฯ ในปัจจุบัน

 

               พ.ศ.2512 กองทัพบกได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจวิธีการจัดปริมาณและกำลังพล ในกรมการเงินทหารบก   มีการแบ่งส่วนราชการในกรมการเงินใหม่  รวมทั้งมีการ เปลี่ยนแปลงภารกิจให้โรงเรียนการเงินทหารบก มีหน้าที่อำนวยการฝึกศึกษาให้แก่เหล่าทหาร การเงิน  และเหล่าทัพอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การเงิน  ให้เป็นไปตามนโยบายและโครงการ ฝึกศึกษา

               พ.ศ.2527   ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดของกรมการเงินทหารบกครั้งใหญ่นับแต่ได้ก่อตั้งมา ในส่วนของโรงเรียนการเงินทหารบกได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก" พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงการจัดใหม่ ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 2100 โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยขึ้นตรง ได้แก่ แผนกธุรการฯ  แผนกเตรียมการฯ  แผนกสนับสนุนการศึกษาฯ   แผนกประเมินผลและสถิติฯ  กองการศึกษาฯ  และกองพันนักเรียนฯ

โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในอดีต

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com