การสัมมนาวิชาการ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 62 (อยู่ระหว่างการสัมมนา)

 • การเบิกจ่ายเงินรายรับสถานพยาบาลผ่านระบบ GFMIS Web Online (ชื่อผ่าน)
 • แนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือนของอาสาสมัครทหารพรานพ้นสภาพ (ชื่อผ่าน)
 • ปัญหาข้อขัดข้องในการรับเงินหลักประกันสัญญา (ชื่อผ่าน)
 • แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสำนักงานการเงินของกองทัพบก (ประเด็นผ่าน อยู่ระหว่างพิจารณาชื่อ)
 • แนวทางการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ของทางราชการ (ประเด็นผ่าน อยู่ระหว่างพิจารณาชื่อ)

 

การสัมมนาวิชาการ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 61

 • แนวทางการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา ระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ  
 • แนวทางในการลดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงิน ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 • แนวทางการปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเงินส่วนตัวทหารฝากเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
 • แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการอบรมนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารการเงินบรรจุใหม่  
 • การเตรียมความพร้อมของผู้จัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐของกองทัพบก  
 • ผลกระทบและปัญหาข้อขัดข้องจากการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com