หลักสูตรชั้นนายพัน

หลักสูตร : ชั้นนายพัน เหล่าทหารการเงิน หมายเลขหลักสูตร 14 - ก. - ล.4 หมายเลข ชกท. 6000 ,6100 และ 6200
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
  1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้านายทหารการเงิน ระดับกรม กองพล มณฑลทหารบก หรือกองทัพภาค ได้เป็นอย่างดี
  2. รวมถึงปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาของกองทัพบก ในการสร้างความพร้อมให้กับกำลังพล เพื่อตอบสนองแนวทางการใช้กำลังของกองทัพบกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะประสบการณ์ ด้านความรู้ทางวิชาการทหาร รวมทั้งในสาขาวิชาต่างๆ นอกเหนือจากวิชาทหาร และปลูกฝังกำลังพลให้มีลักษณะความเป็นผู้นำหน่วยทหาร
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
  4. มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา : 
  1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. ชั้นยศ ร.อ. - พ.ต.
  2. เป็นนายทหารที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารการเงินหรือเทียบเท่ามาแล้ว
ระยะเวลาการศึกษา : 17 สัปดาห์ หรือ 595 ชั่วโมง
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com