หลักสูตรชั้นนายร้อย

หลักสูตร : ชั้นนายร้อย เหล่าทหารการเงิน หมายเลขหลักสูตร 14 - ก. - ล.2 - หมายเลข ชกท. 6301
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
  1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
    • นายทหารการเงินระดับกองพัน
    • ผู้ช่วยนายทหารการเงิน ระดับ กองพล ,มณฑลทหารบก
  2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ทบ. 5 ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษาความมั่งคงภายใน การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติทางทหารอื่นนอกเหนือสงคราม
  3. เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา : เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่ ร.ท. - ร.อ.
ระยะเวลาการศึกษา : 13 สัปดาห์ หรือ 455 ชั่วโมง (24 หน่วยกิต)
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com