หลักสูตร นนส.ทบ. 1 ปี

หลักสูตร : นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เหล่าทหารการเงิน หมายเลขหลักสูตร 14 - ช. - 731 หมายเลข ชกท. 731
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
  1. มีความรู้พื้นฐานในเหล่าทหารการเงิน
  2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนการเงินได้
  3. มีจริยธรรม มีคุณธรรม และการบริการที่ดี
  4. เป็นเจ้าหน้าที่เสมียน มีพื้นฐานความรู้งานสารบรรณ พิมพ์ดีด และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา : ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก
ระยะเวลาการศึกษา : 26 สัปดาห์ หรือ 1,040 ชั่วโมง
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 

รร.กง.กง.ทบ.

  ภายใน ยศ.ทบ. เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  02 241 5080

  solder.etc.afs@gmail.com