previous arrow
next arrow
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

loudspeaker, cartoon, isolated-309554.jpg กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ 2566

folder, directory, file system-98462.jpg โครงการการส่งเสริมหน่วยและบุคคลตัวอย่างของเหล่าทหารการเงิน ประจำปี 2565

loudspeaker, cartoon, isolated-309554.jpg ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

folder, directory, file system-98462.jpg กำหนดการเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า กง. รุ่นที่ 72 ประจำปีการศึกษา 2565

loudspeaker, cartoon, isolated-309554.jpg ประกาศการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์      ประจำปี 2565 

loudspeaker, cartoon, isolated-309554.jpg ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า กง. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า กง. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ขั้นที่ 1)

 ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ขั้นที่ 2) 

folder, directory, file system-98462.jpg ปฏิทินโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง ปี 2565

folder, directory, file system-98462.jpg การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ทบ

folder, directory, file system-98462.jpg ขออนุมัติซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

folder, directory, file system-98462.jpg หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนให้มีวิทยธานะครูชำนาญพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

หลักสูตรการผลิต

หลักสูตรตามแนวทาง

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้

แผนการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566