ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
โทร. 02-2415085 ต่อ 5017