แผนกประเมินผลและสถิติ

พ.ท. รม  ศาลยาชีวิน   
หน.ประเมินผลและสถิติ และประกันคุณภาพ

จ.ส.อ. อำนาจ  ดมหอม
เสมียน รร.กง.กง.ทบ.