ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ

                     อัตลักษณ์
  นักการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกองทัพบก

                      ปรัชญา
                      ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

                 เอกลักษณ์
       แหล่งเรียนรู้งานการเงิน ของกองทัพ

               วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรแห่งการผลิตและพัฒนา   บุคลากรทางด้านการเงิน การบัญชี   และงบประมาณที่มีมาตรฐานด้วย   เทคโนโลยีที่ทันสมัย ของกองทัพบก 

                      ปณิธาณ
 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ เพื่อ   ผลิตบุคลากรเหล่าการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพ   บุคลากรของกองทัพบก ให้เป็นคนดี มีความรู้ 
 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มี คุณลักษณะทาง   ทหารที่ดีอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

                            ภารกิจ
 1.อำนวยการ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกำลังพลเหล่าทหารการ     เงินและเหล่าทัพ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรของ   โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
 3.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

                                     พันธกิจ
 1. ผลิตกำลังพลระดับประทวนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย             ในกองทัพบก
 2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเหล่าทหารการเงิน และเหล่าอื่นๆทางด้านวิชาการ         ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก
 4. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ   สารสนเทศในปัจจุบัน
 5. พัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการเงินให้มีภาพลักษณ์และคุณลักษณะทางทหารที่ดี   ตามนโยบายของกองทัพบก
 6. ปลูกฝังทัศนคติบุคลากรเหล่าทหารการเงิน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ใน   สังคมได้อย่างมีความสุข
 7. พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพทางการศึกษาให้โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงิน   ทหารบก เป็นสถาบันที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากภายนอกผลิตกำลังพลให้   มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของกรมการเงินทหารบกและกองทัพบก

                        วัตถุประสงค์และนโยบาย
 1. เพื่อผลิตกำลังพลเหล่าทหารการเงินระดับประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ
 ตามมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของ กรมการเงินทหารบก และกองทัพบก
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังพลเหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารอื่นๆ ให้มีความ
 รู้ในหน้าที่เฉพาะตามตำแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
 ทางทหาร
 3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภายใน  และภายนอกกองทัพบก
 4. เพื่อประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก
 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร และจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและ         ประสิทธิผลสูงสุด
 6. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 7.เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของหน่วย  จัดการศึกษาสมัยใหม่