ผู้บังคับบัญชา

พลตรี เกรียงศักดิ์ ไข่ถาวร
จก.กง.ทบ. / ผบ.รร.กง.กง.ทบ.
พันเอก วัชรภัทร นุชอำพันธ์
รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ.