ฝ่ายการเงิน

พ.ท. สิขเรศ  ม่วงศิริ
หน.ฝ่ายการเงิน ธุรการและกำลังพล

จ.ส.อ.หญิง วิภาวรรณ  น้อยต้อย เสมียนฝ่ายการเงิน ธุรการและกำลังพล
ส.อ.หญิง สกุลรัตน์ มารอด
เสมียนฝ่ายการเงิน ธุรการและกำลังพล