พันธกิจ
 1. ผลิตกำลังพลระดับประทวนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย             ในกองทัพบก
 2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเหล่าทหารการเงิน และเหล่าอื่นๆทางด้านวิชาการ         ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก
 4. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ   สารสนเทศในปัจจุบัน
 5. พัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการเงินให้มีภาพลักษณ์และคุณลักษณะทางทหารที่ดี   ตามนโยบายของกองทัพบก
 6. ปลูกฝังทัศนคติบุคลากรเหล่าทหารการเงิน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ใน   สังคมได้อย่างมีความสุข
 7. พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพทางการศึกษาให้โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงิน   ทหารบก เป็นสถาบันที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากภายนอกผลิตกำลังพลให้   มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของกรมการเงินทหารบกและกองทัพบก

                        วัตถุประสงค์และนโยบาย
 1. เพื่อผลิตกำลังพลเหล่าทหารการเงินระดับประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ
 ตามมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของ กรมการเงินทหารบก และกองทัพบก
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังพลเหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารอื่นๆ ให้มีความ
 รู้ในหน้าที่เฉพาะตามตำแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
 ทางทหาร
 3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภายใน  และภายนอกกองทัพบก
 4. เพื่อประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก
 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร และจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและ         ประสิทธิผลสูงสุด
 6. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 7.เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของหน่วย  จัดการศึกษาสมัยใหม่