แผนกสนับสนุน

พ.ท. สมศิลปชัย  สินแดง
หัวหน้าแผนกสนับสนุน

 

พ.ต.หญิง สุขุมาล  อุไรเวช
ประจำแผนกสนับสนุน

ร.ท. อุดรศักดิ์  แตงเหลือง
บรรณารักษ์

จ.ส.อ. ไพรศาล  ลงจันทึก
เสมียน  รร.กง.กง.ทบ.

จ.ส.อ. กิตติพงศ์  เจริญทรัพย์
เสมียน  รร.กง.กง.ทบ.

จ.ส.อ. วีระ  อู่อินทร์
ช่างเขียน

จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์  แสงแป้น
ช่างไม้

จ.ส.อ. ศรราม  บุญสอด
ช่างไฟฟ้า-ประปา

จ.ส.อ. นิกรศักดิ์  บัวแก้ว 
พลขับรถ

จ.ส.อ. นิกร  กรวยมงคล
ช่างโสตทัศน์

ส.อ. มนตรี  บุญพจน์
ช่างไม้

ส.อ. สิทธิกร  เล่าวัฒนะยิ่งยง
ช่างไฟฟ้า-ประปา

ส.อ. ศตวรรษ  ผะเดียงฉันท์
พลขับรถ

ส.อ. ชาญณรงค์  วิทยา
พลขับรถ