ตราประจำโรงเรียนทหารการเงิน

พระธนบดี

ธงประจำโรงเรียนทหารการเงิน

พระธนบดี
สัญลักษณ์ของโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก คือ พระธนบดี เป็นภาพที่ประทับนั่งอยู่ในบุษบก ที่ฐานของบุษบกนั้นมีอักษรภาษาไทยว่า “ธนบดี” ด้านข้างของบุษบกประกอบด้วยลายกนก ใต้ดวงตรามีตรานี้ให้เมื่อ พ.ศ.ตามหนังสือกรมศิลปากรที่ 2266/2499 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2499โดยอาศัยแนวความคิดของราชบัณทิตยสถาน และขนานนามเทพองค์นี้ ว่า “พระธนบดี” แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ทั้งหลายเพราะ ได้คำนึงถึงภารกิจหลักของ เหล่าทหารการเงิน คือ การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของทางราชการคำว่า “ธนบดี” นี้เป็นนามของจตุโลกบาลประจำทิศเหนือที่พระพรหมเป็นผู้ประทานให้ ภาษิตภายใต้ดวงตราที่ว่า “สุจริตํ อมุตํ กัมุมํ” นั้นแปลว่า “ความสุจริตเป็นการกระทำที่ไม่ตาย” พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์ เป็นผู้คัดเลือกให้และได้ใช้เป็นคำขวัญของเหล่าการเงิน ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน