พันเอก สุวรรณ เกษมมงคล
7 พ.ย. 2501 - 29 ธ.ค. 2503
พันเอก อมร กุสินทร์เกิด
30 ธ.ค. 2503 - 30 ก.ย. 2507
พันเอก อาคม สุตตะเสวี
1 ต.ค. 2507 - 30 ก.ย. 2510
พล.ต. กระจ่าง เอมโอชะ
1 ต.ค. 2511 - 30 ก.ย. 2517
พันเอก ผาด ตระกูลดิษฐ์
1 ต.ค. 2511 - 24 ม.ค. 2513
พันเอก เฟื้อ ทองภักดี
25 ม.ค. 2513 - 4 พ.ย. 2523
พันเอก ประภัสร์ วรพิสิษฐ์
5 พ.ย. 2523 - 8 ต.ค. 2524
พันเอก วิศิษฎ์ สังโขบล
9 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2528
พันเอก ปรีชา ปุษปาคม
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2533
พันเอก พานิช พัฒนโอฬาร
1 ต.ค. 2533 - 9 ต.ค. 2534
พันเอก สมพงษ์ โชตินิรันดร์
10 ต.ค. 2534 - 30 พ.ย. 2537
พันเอก ศุภชัย สนองคุณ
1 ธ.ค. 2537 - 23 พ.ย. 2538
พันเอก วรัตน์ หอมเนียม
24 พ.ย. 2538 - 2 ธ.ค. 2539
พันเอกหญิง ชูจิต คุ้มทุกทิศ
3 ธ.ค. 2539 - 25 พ.ค. 2543
พันเอก ณรงค์ สุนทรหงส์
26 พ.ค. 2543 - 31 พ.ค. 2544
พันเอก สรชัย แก้วนพ
14 มิ.ย. 2544 - 9 ต.ค. 2544
พันเอก พันธุ์ดี มหาศรานนท์
10 ต.ค. 2544 - 28 พ.ค. 2547
พันเอกหญิง ทิพาพร สุวรรณลักษณ์
28 พ.ค. 2547 - 3 พ.ค. 2548
พันเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
4 พ.ค. 2548 - 11 ต.ค. 2548
พันเอก ถาวร เจริญสุข
12 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549
พันเอก นฤทธิ์ สูนานนท์
4 ต.ค. 2549 - 21 ต.ค. 2551
พันเอก วีระวัฒน์ ตันวิเชียร
22 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552
พันเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
1 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2553
พันเอกหญิง สุดจิต เล็กสกุล
16 ต.ค. 2553 - 19 ต.ค. 2554
พันเอก ฉมาวิทย์ สาตรรอด
20 ต.ค. 2554 - 5 ต.ค. 2555
พันเอก วิทยา วีระคงสุวรรณ
6 ต.ค. 2555 - 3 ต.ค. 2556
พันเอก ชูชาติ สุกใส
4 ต.ค. 2556 - 17 เม.ย. 2558
พันเอก lสุจินต์ สวัสดี
18 เม.ย. 2558 - 5 ต.ค. 2558
พันเอกหญิง ปิยวรรณ มหายศนันทน์
6 ต.ค. 2558 - 3 ต.ค. 2560
พันเอก จิรชาติ อุ่นจิต
4 ต.ค. 2560 - 3 ต.ค. 2561
พันเอก ธนภัทร ตาปสนันท์
4 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2562
พันเอก เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์
2 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2565