แผนกเตรียมการ

พ.อ. ธนภัทร  จันทุรัตน์  
หน. แผนกเตรียมการ

พ.ท. ฉันทวงศ์  โพธิ์ทองนาค
ประจำแผนกเตรียมการ

พ.ต. ถนอมศักดิ์  ราษีทอง
ประจำแผนกเตรียมการฯ

จ.ส.อ.หญิง ทิพย์เกษร  บุญยศ  
เสมียน รร.กง.กง.ทบ.

จ.ส.อ.หญิง ภัสสวรง  มีศรี
เสมียน รร.กง.กง.ทบ.

ส.อ. อิสรภาพ  สุดกิจ
เสมียน รร.กง.กง.ทบ.