แผนกวิชาธนาธิการกิจฯ

พ.อ.หญิง บุษบงทิพย์ สุวรรณวิเชียร
อจ.หน.วิชาธนาธิการกิจ

พ.ท. ธนู  พิบูลนรเศรษฐ์
อจ.รร.กง.กง.ทบ

พ.ท. ฐิติธร  ผิวทองงาม
อจ.รร.กง.กง.ทบ

พ.ต. เดชดำรง  บุญเต็ม
อจ.รร.กง.กง.ทบ

ร.อ. ธนาวุฒิ  ป้องโพนทอง
 อจ.รร.กง.กง.ทบ

ร.ต. ชวณัฐ  จันทร์นวล
ครู รร.กง.กง.ทบ

จ.ส.อ.(พ) เดชา  ชานนท์เดช
เสมียน รร.กง.กง.ทบ

จ.ส.ต.หญิง กาญจนาพร  รุ่งโรจน์
เสมียน รร.กง.กง.ทบ

ส.อ. พัชรพงศ์  น้อยจินดา
เสมียน รร.กง.กง.ทบ