แผนกวิชาทหารและทั่วไปฯ

พ.อ.หญิง กีรติภร  สอนธรรม
อจ.หน.วิชาทหารและทั่วไป

ร.อ. วีรวัฒน์  กากีกุล
อจ.รร.กง.กง.ทบ

ร.ต. สุรศักดิ์  ยืนยง
ครู รร.กง.กง.ทบ

จ.ส.อ. ยศวัฒน์  ชมภู
เสมียน รร.กง.กง.ทบ

จ.ส.ต. พรชัย  ท้วมอุปถัมภ์  
เสมียน รร.กง.กง.ทบ

จ.ส.ท.หญิง สิรยา  เกษมรัตน์
เสมียน (ชรก.รร.กง.กง.ทบ)