แนะนำโรงเรียนทหารการเงิน

FIN. School Online  จัดทำเพื่อใช้เป็นช่องทางการให้ความรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้จะตอบสนองได้ทั้งความต้องการของบุคคลที่สนใจ, นโยบายการศึกษาของ ทบ.
และ นโยบายของ ผบ.ทบ. ด้วย