กองการศึกษา

พ.อ. วีระชัย พล้าโน๊ต
ผอ.กศ.รร.กง.กง.ทบ.
พ.อ.หญิง บุษบงทิพย์ สุวรรณวิเชียร
อจ.หน.วิชาธนาธิการกจิฯ
พ.อ.หญิง กีรติกร สอนธรรม
อจ.หน.วิชาทหารและทั่วไป
พ.อ.หญิง พร้อมศิริ โรจนวิศวกรรม
อจ.หน.วิชาปลัดบัญชี
พ.อ.หญิง สุกัญญา คลังทอง
อจ.หน.วิชาการบัญชี