ประวัติโรงเรียนการเงินทหารบก

วันที่ 1 เมษายน 2465 ในขณะนั้นกรมการเงินทหารบก ยังคงมีชื่อเรียกว่า กรมการคลังทหารบก ขึ้นอยู่กับกรมยกกระบัตรทหารบกและมีการตั้งกองโรงเรียนการสมุห์บัญชีทหารบกขึ้นในกรมจเรพัสดุสำหรับสั่งสอนบุคคลซึ่งจะรับราชการในหน้าที่สมุห์บัญชีซึ่งควรจะถือได้ว่าโรงเรียนทหารการเงินฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมการเงินทหารบก มีที่ตั้งอย่ในศาลายุทธนาธิการ วันที่ 6 มิถุนายน 2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2481 ตั้งกรมการเงินทหารบกขึ้นตรงต่อกองทัพบกมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันประกาศในราชการ ในราชกิจจานุเบกษา

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2481 ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงิน บัญชีเงินและมีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของกองทัพบกมี พ.อ.พระสุริยสัตย์ ปลัดบัญชี ดำรงตำแหน่งเจ้ากรม การเงินทหารบก อีกตำแหน่งหนึ่งแต่ขณะนั้นยังไม่มีอัตราการจัดโรงเรียนทหารการเงินฯ อยู่ในกรมการเงินทหารบกแต่อย่างใดตั้งแต่ พ.ศ.2481 จนถึง พ.ศ.2484 การศึกษาอบรมให้กับกำลังพลเหล่าการเงินยังคงไม่ใช่ภารกิจของ กรมการเงินทหารบก โดยตรงเนื่องจากจัดเข้ารับการศึกษาร่วมกับนายทหารเหล่าพลาธิการ จนกระทั่ง พ.ศ.2485 จึงได้เปิดการศึกษาเฉพาะนายทหารนักเรียนเหล่าการเงินเป็นรุ่นแรก โดยใช้กำลังพลของกรมการเงินทหารบกทำหน้าที่ ครู-อาจารย์ และใช้สถานที่ในกรมการเงินทหารบก (กระทรวงกลาโหม) ทำการสอน พ.ศ.2499 กรมการเงินทหารบก ได้รับอนุมัติให้เพิ่มอัตรา “โรงเรียนการเงินทหารบก” โดยมีกำลังพลนายทหาร 23 นาย และ นายสิบ 26 นาย
ตั้งแต่ 11 มกราคม 2499 มีสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนทหารการเงินฯ ในปัจจุบัน พ.ศ.2512 กองทัพบกได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจวิธีการจัดปริมาณและกำลังพล ในกรมการเงินทหารบก มีการแบ่งส่วนราชการในกรมการเงินใหม่รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจให้โรงเรียนการเงินทหารบก มีหน้าที่อำนวยการฝึกศึกษาให้แก่ เหล่าทหารการเงินและเหล่าทัพอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การเงินให้เป็นไปตามนโยบายและโครงการฝึกศึกษา พ.ศ.2527 ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดของกรมการเงินทหารบกครั้งใหญ่นับแต่ได้ก่อตั้งมา ในส่วนของโรงเรียนการเงินทหารบกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบก” พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงการจัดใหม่ ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 2100 โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยขึ้นตรง ได้แก่ แผนกธุรการฯ แผนกเตรียมการฯ แผนกสนับสนุน
การศึกษาฯ แผนกประเมินผล และสถิติฯกองการศึกษาฯ และกองพันนักเรียนฯ

พ.อ.พระสุริยสัตย์
ศาลายุทธนาธิการ ในปัจจุบัน
ศาลายุทธนาธิการในอดีต